تعریف فقر از دکتر شریعتی

فقر

میخواهم بگویم...........

فقر همه جا سر میکشد...........

فقر گرسنگی نیست عریانی هم نیست...........

فقر چیزی رانداشتن است ولی ان چیز پول نیست .......طلا و غذا هم نیست...

فقرهمان گرد و خاکی است که بر کتاب های فروش نرفته یک کتاب فروشی مینشیند..

فقر تیغه های برنده یک ماشین بازیافت است که روزنامه های برگشتی را خرد میکند.....

فقر کتیبه سه هزار ساله ایست که روی ان یادگاری نوشته اند........

فقر پوسته موزی است که ار پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود........

فقر همه جا سر میکشد........

         فقر شب را بی غذا سر کردن نیست

فقر روز را بی اندیشه سر کردن است

  

                                 

/ 8 نظر / 317 بازدید
مثل هیچ کس

به این میبالم که میدانم، نمیدانم

من و دوستم خدا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] چه خبرهاست خدايا که ندارم خبري * کو مرا خضر رهي تا که نمايم سفري ** با که گويم که چه ها مي کشم از دست دلم * با تو گويم که زاحوال دلم باخبري [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

farimah

khili ali bud merc

farimah

[گل][گل][گل][تایید]

محمد

مرسی از زحماتتون

هانیه

باسلام.این سخنان ازدکترشریعتی نیست.اینکه هرسخنی راکه دوست داریم موردتوجه دیگران قرارگیرد،به نام دکترشریعتی نشردهیم کاری غیراخلاقی است.اگرحرف مراهم قبول نداریدلطفامنبع نوشته رامعرفی کنید.البته کسانی که کتابهای دکترراخوانده اندازمتن فوق می توانندبفهمندکه ازدکترنیست چون اولاًقدری بی معناست ثانیاًباروحیات دکترنمی خواند.مثلاًمی گویدفقرگرسنگی نیست!عریانی هم نیست!فقرنداشتن پول ویاغذانیست!پس بفرماییداین هاچیست؟نام جدیدی برایش وضع کرده اند!؟مثلاًبی پولانه!؟بی لباسانه!؟بعدمی گویدفقرپوست موزی است که ازپنجره اتومبیل به خیابان انداخته می شود!نمی خواهم بگویم این عمل فقرنیست.واضح است که این هم فقرفرهنگی است؛ولی واقعاًدرددکترشریعتی این بود؟همین الان باوجوداین همه مشکلات عدیده همچون اعتیاد،بیکاری،چندصدهزارزن سرپرست خانوارکه بارنج ومشکلات طاقت فرسازندگی رامی گذرانندوده هابلکه صدهامشکل دیگر،اگراولویت کسی این باشدکه چرابرخی افرادبی انضباط وبی تعهدولاقیدپوست موزشان راازپنجره به بیرون پرت می کنندواین موضوع برایش به دردی اجتماعی تبدیل شودبایددانست که زیادی دل خوشی دارد.حال نمی دانم چرافکر می کنیم دکترشریعتی باآن روح بزرگ دردپوست مو